Om Netværk for Bindingsværk

Netværk For Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumsfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk For Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Styregruppen

Netværk for Bindingsværks styregruppe består af Søren Hossy, Per Godtfredsen, Søren Vadstrup, Anne Lindegaard og Nanna Uhrbrand.

Du kan kontakte Netværk for Bindingsværk og styrergruppen her

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at der værnes om det værdifulde der eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.

Landsforeningen samler både personlige medlemmer og mere end 90 lokale bevaringsforeninger over hele landet. Et stort antal medlemmer i hele Danmark er engagerede i det lokale arbejde for at fremme sagen.

Netværk for Bindingsværk er et tilbud til Landsforeningens medlemmer.

Læs mere på www.byogland.dk

Om Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring i Raadvad giver professionel, uvildig, forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere.

Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. Formålet med rådgivningen er at tage vare på eller retablere husenes bevaringsværdier.

Det er Center for Bygningsbevaring, der står for kurserne i Netværk for Bindingsværk

Om Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskole skal gennem forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og udvikling af sine særkender uddanne profilerede arkitekter, der er blandt de mest efterspurgte i verden.

Kunstakademiets Arkitektskolen bidrage til Netværk for Bindingsværk med økonomiske midler og gennem kurser, hvor styrergruppemedlem Søren Vadstrup underviser elever på skolen i bindingsværk.

Den Nordiske Træby

Efter to intensive seminardage på konferencen Den Nordiske Træby i Trondheim 21.-23. september med fokus på, hvordan træbyen kan udvikles uden den mister sin sjæl, var der fuldt opbakning til at starte Nordisk Netværk for Træbyer fra alle de deltagende kommuner. I alt lagde 39 kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland grunden til Nordisk Netværk for Træbyer.

Netværk for Bindingsværk er det nationale træhusnetværk i Danmark og dermed en del af foreningen Den Nordiske Træby. Foreningens formål er at styrke træbyerne som kulturarv, hverdagsmiljø og turistmål. Der er nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra hver af de nordiske bygningskulturforeninger og en kommune i hvert land. Bestyrelsen træder sammen i starten af december for at sætte gang i arbejdet.

Læs hele pressemeddelelsen her

Læs mere om Den nordiske trebyen her

Fonde og andre samarbejdspartnere

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 1 millionkroner projekt Netværk for Bindingsværk. Pengene er øremærket til ny forskning og viden, udgivelser og kursusvirksomhed.

Læs pressemeddelelsen fra Netværk for Bindingsværk her